Fejl i fødselsdato

Personer - både danske og udenlandske statsborgere - der er registreret i Det Centrale Personregister (CPR), kan søge om at få ændret deres fødselsdato i CPR og dermed også deres personnummer, såfremt der er en fejl i fødselsdatoen.

For at myndigheden kan tildele et nyt personnummer, skal der foretages en vurdering af grundlaget herfor. Dette kræver, at der kan fremlægges dokumentation for, at den ønskede fødselsdato er korrekt. Er det ikke muligt at fremskaffe nogen form for dokumentation, kan der ikke ske en ændring til den ønskede fødedato.

For ikke-nordiske udlændinge skal vurderingen af fødselsdatoen foretages af udlændingemyndighederne. Vurderingen af fødselsdatoen skal for nordiske statsborgere foretages af Social- og Indenrigsministeriet.

Hvis ansøgeren er et mindreårigt barn, kan barnets forældre eller værge ansøge på barnets vegne. For børn og ganske unge henledes opmærksomheden på muligheden for at få foretaget en aldersvurdering af Retslægerådet eller Retsmedicinsk Institut. Der henvises til det herom anførte nedenfor. 

 

Født i Danmark

Hvis du er født i Danmark og mener at have fået registreret en forkert fødselsdato i CPR, skal du kontakte sognet, hvor du er født (i Sønderjylland, personregisterføreren i kommunen). Det gælder uanset statsborgerskab.

 

Født i udlandet

Danske og øvrige nordiske statsborger

Hvis du er dansk statsborger og født uden for Danmark, skal en ansøgning om ændring af din fødselsdato i CPR sendes skriftligt til Social- og Indenrigsministeriets CPR-kontor. Tilsvarende gælder nordiske statsborgere i øvrigt.

Ansøgningen skal vedlægges original dokumentation for, at den ønskede fødselsdato er korrekt. Fyldestgørende dokumentation kan være en original fødselsattest eller et originalt pas, som er udstedt af myndighederne i det land, hvor du tidligere har været statsborger, inden du blevet dansk statsborger. Dokumentation kan ligeledes ske i form af fremlæggelse af andre personlige originale identitetsdokumenter, der underbygger din ansøgning, eksempelvis et id-kort eller lignende, f.eks. en udskrift fra et civilstandsregister.

Originaldokumenterne skal som altovervejende udgangspunkt være Apostille-påtegnede eller legaliserede. Det er dig selv, der skal sørge for dette. Legalisering er en bekræftelse af, at underskriften på et dokument kommer fra en person, som arbejder eller har arbejdet hos den pågældende myndighed. Læs nærmere om legalisering og Apostille-påtegning i nedenstående vejledning om bekræftelse af dokumenters ægthed. Når dokumenterne er Apostille-påtegnede eller legaliserede, skal de oversættes til dansk, et af de øvrige nordiske sprog eller engelsk.

For børn og ganske unge, som ikke kan fremlægge dokumentation for den ønskede fødselsdato, vil en ændring af den registrerede alder i CPR i nogle tilfælde også kunne ske, hvis Retslægerådet ud fra en lægelig vurdering kan fastslå, at den oprindeligt registrerede alder er forkert. Du skal selv afholde udgifterne til evt. undersøgelser. Nærmere information om Retslægerådets inddragelse i sager om ændring af fødselsdato i CPR kan fås ved at kontakte CPR-kontoret.  

Hvis du ønsker yderligere information, kan du rette henvendelse til CPR-kontoret på telefon 72 26 97 33 eller via e-post til cpr@cpr.dk.

Du kan sende din ansøgning med digital post eller med fysisk post til CPR-kontorets adresse

 

CPR-kontoret

Holmens Kanal 22

1060 København K

 

Det anbefales, at fysiske originale dokumenter fremsendes som anbefalet post. Her kan du læse nærmere om, hvordan du sender sikker digital post til CPR-kontoret. 

 

Udenlandske statsborgere

Hvis du er udenlandsk statsborger og har fået meddelt opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, skal du sende en ansøgning til Udlændingestyrelsen, hvis du ønsker at få den registrerede fødselsdato i CPR ændret.

Din ansøgning skal vedlægges dokumentation. Det kan eksempelvis være en fødselsattest, et nationalitetspas, en civil- eller folkeregistreringsattest eller andre personlige identitetsdokumenter, der underbygger din ansøgning. Dokumenterne skal gerne være Apostille-påtegnede eller legaliserede, men det er ikke et krav. Læs nærmere om legalisering og Apostille-påtegning i nedenstående vejledning om bekræftelse af dokumenters ægthed.

For børn og ganske unge, som ikke kan fremlægge dokumentation for den ønskede fødselsdato, vil en ændring heraf i nogle tilfælde også kunne ske, hvis Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet, ud fra en lægelig vurdering kan fastslå, at den oprindeligt registrerede alder er forkert. Hvis du anmoder om indhentelse af en lægelig vurdering fra Retsmedicinsk Institut, skal du selv afholde udgiften til evt. lægelige undersøgelser.   

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du ansøger Udlændingestyrelsen om en ændring af din fødselsdato, eller til Udlændingestyrelsens behandling af din ansøgning, skal du kontakte Udlændingestyrelsen. Du finder Udlændingestyrelsens kontaktinformationer her.

Du finder yderligere information om, hvordan du kan ansøge Udlændingestyrelsen om ændring af din fødselsdato i CPR her.

 

Adopterede

Hvis du er adopteret fra udlandet til Danmark, skal du rette henvendelse til Ankestyrelsen, hvis du mener, at du er registreret med forkert fødselsdato i CPR.

Hvis den registrerede fødselsdato skyldes en fejl i de oplysninger, som strammer fra afgiverlandet, kan fødselsdatoen som udgangspunkt ændres, hvis afgiverlandet anerkender, at den officielle fødselsdato er fejlagtig og accepterer den dato, som du ønsker registreret i stedet.

Hvis ændringen af en fødselsdato understøttes af dokumentation fra afgiverlandet, vil styrelsen så vidt muligt kræve, at dokumentet legaliseres. Læs nærmere om legalisering i nedenstående vejledning om bekræftelse af dokumenters ægthed.

Ankestyrelsen kan i nogle tilfælde, når det drejer sig om børn eller helt unge, også ændre en registreret fødselsdato på baggrund af en udtalelse fra Retslægerådet, som afgiver udtalelser i sager, hvor der er en formodning for, at et barns alder skal ændres med mere end tre måneder. Du skal selv afholde udgifterne til evt. undersøgelser.

Du kan finde yderligere information, herunder kontaktinformationer på Ankestyrelsen, her.

 

 

Bilag

 

Vejledning om bekræftelse af dokumenters ægthed

Alle udenlandske dokumenter, som forelægges CPR-kontoret i forbindelse med en anmodning om ændring af fødedato, skal som altovervejende udgangspunkt Apostille-påtegnes eller legaliseres og derefter oversættes til dansk, engelsk eller et af de nordiske sprog.

 

Apostillepåtegning

Danmark har i januar 2007 tiltrådt Apostille-konventionen. Apostille-konventionen indebærer, at udenlandske offentlige dokumenter i stedet for at skulle legaliseres skal forsynes med en særlig bekræftelsespåtegning, den såkaldte apostille, der reelt er en legalisering. Den særlige bekræftelsespåtegning skal i modsætning til, hvad der gælder for legalisering, ikke som sidste led påføres af den diplomatiske eller konsulære repræsentation for det fremmede land, hvor dokumentet skal bruges, men skal ske af vedkommende nationale myndighed efter konventionens regler om meddelelse af apostille.

Eksempler på lande, der har tiltrådt Apostille-konventionen er samtlige EU-lande, Australien, Norge,Schweiz, USA, og New Zealand. Du kan finde listen med samtlige Apostille-lande på Haagerkonventionens hjemmeside, som du kan tilgå gennem Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk.

Kun hvis det pågældende land ikke har underskrevet Apostille-konventionen, er det nødvendigt med en legalisering ved den stedlige danske repræsentation.

 

Legalisering

Legalisering er et internationalt samarbejde om dokumentation for, at et udenlandsk dokument er ægte.

Legalisering er en bekræftelse af underskriften på dokumentet. Legalisering er således en bekræftelse af, at underskriften på et dokument stammer fra en person, som arbejdede hos den myndighed, der har udstedt dokumentet, og at denne person havde bemyndigelse til at udstede det pågældende dokument.

Kun originale dokumenter eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres.

Formålet med legalisering er at dokumentere både ægtheden af et dokument og underskriverens kompetence til at udstede dokumentet. Der er ikke tale om en bekræftelse af et dokuments indhold.

Et dokument er kun legaliseret, når det indeholder en ubrudt kæde af underskrifter, der typisk ser således ud:

 

1)     Det originale dokument med underskrift eller en original genpart eller udskrift, der er bekræftet af den myndighed, der har udstedt det originale dokument.

2)     Den myndighed, der er overordnet for den udstedende myndighed, bekræfter underskriften på dokumentet. Det er typisk det ministerium, hvorunder den udstedende myndighed hører.

3)     Den overordnede myndigheds underskrift bekræftes af det pågældende lands udenrigsministerium.

4)     Udenrigsministeriets underskrift skal bekræftes af den stedlige danske repræsentation; oplysninger om danske repræsentationer findes på www.um.dk.

 

Disse bekræftelser skal anføres direkte på det originale dokument eller på en original genpart eller udskrift af dokumentet.

Det er således ikke tilstrækkeligt, at bekræftelsen anføres på oversættelsen af dokumentet.

 

Danske ambassader og konsulater i udlandet

Du kan finde adresser på danske ambassader og konsulater i udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk.